Privacy

Wettelijke bepalingen

Metro Cash & Carry Belgium
Spitsenstraat 36b
B-2030 Antwerpen

Tel.: 03/328.90.00
BTW BE 0406.952.018
RPR Antwerpen

Hierna genoemd: METRO

Gegevensberscherming

Verzameling, gebruik en/of verwerking:

De gegevens uit het klantenformulier of uit andere formulieren (Persoonlijke gegevens) zullen door METRO verzameld, verwerkt en/of gebruikt worden met het oog op de uitvoering en naleving van het klantencontract dat u met METRO gesloten hebt, voor algemene servicedoeleinden op lange termijn, voor een persoonlijke klantenservice, evenals voor verkoopspromotiedoeleinden, direct marketing en markt- en opinieonderzoeksactiviteiten (via post en elektronische communicatie).

Vrijgave voor technische verwerking:

Aangezien METRO deel uitmaakt van de METRO Group, een grote groep van ondernemingen die wereldwijd actief is, kunnen uw Persoonlijke gegevens naar één van de internationale datacentra van de METRO groep doorgestuurd worden of van een dergelijk centrum terug ontvangen worden (beheerd door de METRO Group Information Technology GmbH (MGI), Datacentra. Daarnaast kunnen deze gegevens in de Datacentra zelf verwerkt worden met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen vermeld in Lid 1. METRO en de Datacentra werken overeenkomstig de Europese wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens om zodoende overal een gelijkaardig en adequaat niveau van gegevensbescherming te kunnen garanderen, zelfs wanneer uw gegevens naar landen verstuurd zouden worden met een ander niveau van gegevensbescherming.

Overdracht aan derde partijen:

Uw Persoonlijke gegevens zullen niet doorgegeven worden aan derde partijen, tenzij deze derde partijen contractueel verbonden zijn met METRO of in opdracht van METRO handelen. Hun toegang is contractueel beperkt tot de gegevens die ze nodig hebben voor de uitvoering van hun opdracht.

Toegang tot en beveiliging van persoonlijke gegevens:

Alleen de personeelsleden die bevoegd zijn voor de verwezenlijking van de doelstellingen vermeld in Lid 1 en voor IT-beveiligings- en -onderhoudswerken zullen toegang krijgen tot uw Persoonlijke gegevens. METRO treft bovendien uitgebreide technische en organisationele maatregelen om de veiligheid en vertrouwelijkheid van uw Persoonlijke gegevens te beschermen en herziet en verbetert deze maatregelen regelmatig voor zover nodig om aan de veranderde wettelijke bepalingen terzake te kunnen voldoen en/of om nieuwe verbeteringen op technologisch vlak te kunnen aanbrengen.

Juistheid & verbetering van Persoonlijke gegevens:

U hebt het recht om uw Persoonlijke gegevens in te zien, deze te controleren en te vragen om uw Persoonlijke gegevens te verbeteren, te wijzigen, te verwijderen of te blokkeren, zoals meer in detail bepaald werd in de Belgische wet van 8 december 1992 op bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens.

Intrekking van uw toestemming:

U kunt uw toestemming op elk moment opnieuw intrekken.

METRO contactinformatie:

Indien u verder nog vragen hebt en/of (i) uw Persoonlijke gegevens wilt inzien of deze wilt controleren, (ii) een verzoek met betrekking tot uw Persoonlijke gegevens wilt indienen of (iii) uw hierbij gegeven toestemming wilt intrekken, gelieve dan contact op te nemen met de klantendienst van de vestiging die uw klantenkaart verstrekt heeft.

Wijzigingen aangebracht aan het toestemmingsformulier:

Indien METRO van plan is om wijzigingen aan dit toestemmingsformulier aan te brengen, zal METRO u hiervan vooraf op de hoogte brengen. Indien u binnen een termijn van 30 dagen na ontvangst van een dergelijke kennisgeving geen bezwaar hebt aangetekend, zal de wijziging geacht worden aanvaard te zijn. METRO zal u aan het begin van deze termijn, d.w.z. op het ogenblik van de kennisgeving van de wijziging, herinneren aan het belang van uw reactie.


Disclaimer

Deze website van METRO België dient uitsluitend informatiedoeleinden. METRO besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. METRO behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Deze website van METRO behelst generlei aanbod van METRO aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook, noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Makro tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van METRO, noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van METRO ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Makro.

METRO aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. METRO aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van METRO of anderszins gebruikmaakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

De website van METRO is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van METRO. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van METRO in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Belgisch recht.