Disclaimer

Deze website van Metro* dient uitsluitend informatiedoeleinden. Metro besteedt veel zorg aan de samenstelling van deze website, doch garandeert niet dat de inhoud van deze website en in het bijzonder de daarin vervatte informatie en gegevens te allen tijde en in alle opzichten juist en volledig zijn. Dit geldt ook voor andere websites of media waarnaar door middel van hyperlinks of anderszins naar verwezen wordt. Metro behoudt zich te allen tijde het recht voor deze website dan wel de daarin vervatte informatie of gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Deze website van Metro behelst generlei aanbod van Metro aan de gebruiker of derden tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook, noch een uitnodiging aan de gebruiker of derde tot doen van een aanbod aan Metro tot het aangaan van welke overeenkomst of welke verbintenis dan ook. Noch door het inloggen op deze website van Metro , noch door het anderszins gebruikmaken van deze website van Metro ontstaat enige overeenkomst of verbintenis met Metro.

Metro aanvaardt geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor deze website noch voor de juistheid, volledigheid of betrouwbaarheid van de daarin vervatte informatie of gegevens. Metro aanvaardt geen aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid jegens degene die inlogt op de website van Metro of anderszins gebruikmaakt van deze website voor schade die daaruit voor dezen uit welke hoofde dan ook mocht voortvloeien.

De website van Metro is auteursrechtelijk beschermd. Publicatie van daarin vervatte informatie of gegevens, in welke vorm dan ook, zoals doch niet beperkt tot het gebruik van teksten of delen daarvan, afbeeldingen en grafisch materiaal van welke aard dan ook vereisen voorafgaande schriftelijke toestemming van Metro. Het inloggen op deze website en het overigens gebruikmaken van deze website alsmede ieder handelen en nalaten van Metro in verband daarmee wordt bij uitsluiting beheerst door het Belgisch recht.

* Metro is een divisie van Makro Cash & Carry Belgium N.V
Nijverheidsstraat 70 te B-2160 Wommelgem.