Algemene voorwaarden

De volgende algemene verkoopsvoorwaarden van METRO* (hierna genoemd “METRO”)  zijn van toepassing op de kaarthouders en/ of inkoopgemachtigden van de METRO koperskaart (hierna ook "klant" genoemd):

 1. METRO verkoopt enkel goederen aan professionelen uit de horecasector en aan doorverkopers uit de voedingssector.
 2. Elke kaarthouder en/ of inkoopgemachtigde van de METRO koperskaart, heeft na vertoon van zijn koperskaart toegang tot de METRO- en Makro-winkels.
 3. De koperskaart is niet overdraagbaar. Bij misbruik is de kaarthouder aansprakelijk voor de door METRO geleden schade en kosten.
 4. De kaarthouder verbindt zich ertoe alle eventuele wijzigingen met betrekking tot de gegeven inlichtingen (adres, BTW-nummer, inkoopgemachtigden, activiteiten,…) onmiddellijk en schriftelijk aan METRO mee te delen.
  De kaarthouder is aansprakelijk voor de door METRO geleden schade en kosten die voortvloeien uit het niet doorgeven van wijzigingen of voor het geven van verkeerde inlichtingen.
  De koperskaart blijft eigendom van METRO. METRO dient onmiddellijk en schriftelijk op de hoogte te worden gebracht van het verliezen van de koperskaart.
 5. De kaarthouder is aansprakelijk voor het gebruik dat gemaakt wordt van de koperskaart, zolang de intrekking van de koperskaart niet schriftelijk aan METRO werd aangevraagd door de kaarthouder.
 6. METRO kan de koperskaart te allen tijde intrekken of blokkeren.
 7. Indien een klant een originele verpakking van een artikel opent of beschadigt, kan die ertoe verplicht worden het betrokken artikel te kopen.
 8. Alle aankopen zijn contant betaalbaar, tenzij onderling anders overeengekomen. Alle facturen die onbetaald gebleven zijn op de onderling overeengekomen vervaldag, geven recht, zonder dat hiervoor een voorafgaande ingebrekestelling nodig is, op een verwijlinterest van 7% per jaar.  Daarenboven is de schuldenaar bij toepassing van artikel 1139 en 1147 van het Burgerlijk Wetboek een schadevergoeding verschuldigd, conventioneel en forfaitair vastgesteld op 10% van het onbetaald gebleven factuurbedrag, met een minimum van 100,00 EUR.
  De BTW is voor rekening van de koper. De BTW is steeds contant betaalbaar aan de kassa tenzij onderling anders overeengekomen.
  METRO accepteert ook betalingen via Bancontact, Mister Cash en de METRO-betaalkaart (M-card).
  De goederen blijven eigendom van METRO tot de volledige betaling ervan.
 9. Voor omruiling of herstelling van aangekochte goederen dient de klant zich tot de klantendienst te wenden.
  Een artikel kan omgeruild worden binnen 10 dagen na aankoop, voor zover dit toegestaan en hygiënisch en/of technisch verantwoord is.
  Het artikel wordt omgeruild als het in nieuwe, onberispelijke staat wordt teruggebracht in de originele verpakking en met de originele aankoopfactuur.
  De factuur geldt als enig garantiedocument voor de bij METRO aangekochte producten.
  Bij herstelling onder garantie dient de klant de originele aankoopfactuur voor te leggen.
 10. METRO biedt alle wettelijke garanties. De factuur geldt als bewijs van aankoopdatum. Om aanspraak te maken op garantie, dient contact te worden opgenomen met de klantendienst.
 11. Het betreden, rijden en parkeren op de METRO-terreinen gebeurt op eigen risico.
 12. Het is verboden om dieren, (boodschap)tassen, fototoestellen of dergelijke in de winkel mee te nemen.
 13. De kaarthouder gaat ermee akkoord dat alle persoonsgegevens die METRO heeft ontvangen in verband met de uitreiking van de koperskaart en de informatie die METRO heeft verkregen door de aankopen van de kaarthouder mogen verwerkt worden door METRO in het kader van klantenbeheer en direct marketing. De verwerking gebeurt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Meer informatie kan de klant terugvinden onder de voorwaarden  “gegevensbescherming METRO” ontvangen bij de uitreiking van de koperskaart.
 14. Indien één van deze algemene verkoopsvoorwaarden om welke reden dan ook onwettig of onuitvoerbaar is, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
 15. METRO kan te allen tijde deze algemene verkoopsvoorwaarden wijzigen.
 16. De algemene verkoopsvoorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. Ingeval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van Antwerpen bevoegd.

* Makro Cash & Carry Belgium NV, divisie METRO
Afwijking Metro Middelkerke. Gelieve u te wenden tot Metro Middelkerke, Papaverstraat, 8430 Middelkerke voor verdere inlichtingen.