De Covid-19-crisis, gids voor de horeca - update 26/4

header-gids-nl

Welke hulp bieden de verschillende federale en regionale overheden voor horeca-professionals in België? Welke mogelijkheden heb je om uitstel van betaling te krijgen? Welke fiscale maatregelen zijn er voorzien? METRO geeft een stand van zaken zodat je jouw onderneming goed beschermt tegen de gevolgen van de COVID-19-crisis.

 

 

1) Bij verplichte sluiting
Het crisis-overbruggingsrecht wordt verdubbeld voor zelfstandigen die de deuren moeten sluiten. Iemand zonder gezinslast heeft recht op 2.583 euro, iemand met gezinslast ontvangt 3.228 euro. Deze uitkering bij verplichte sluiting is niet cumuleerbaar met takeaway.
Voor zelfstandigen die de zaak niet moeten sluiten maar wel ernstig omzetverlies lijden, wordt het overbruggingsrecht verlengd tot 31 maart 2021. Om een aanvraag te doen, moet je het RSZV-formulier invullen. Dit betekent dat ook in maart zelfstandige horecazaken met een ernstige omzetdaling recht hebben op een dubbele uitkering en dat deze premie cumuleerbaar blijft met takeaway.

Dit recht geldt ook voor zelfstandige toeleveranciers die hoofdzakelijk afhangen van gesloten horecazaken, op voorwaarde dat deze toeleveranciers hun activiteit volledig hebben stopgezet.

Meer info: 
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus

 


2) Bij ernstige omzetdaling
Wie tijdens de maanden januari, februari en maart 2021 geconfronteerd wordt met een aanzienlijke daling van het omzetcijfer als gevolg van de COVID-19-crisis, kan recht hebben op een financiële uitkering. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet men een omzetdaling van minstens 40% kunnen aantonen ten opzichte van dezelfde kalendermaand tijdens het refertejaar 2019. Tegelijk moet er een duidelijk aantoonbare link zijn tussen het omzetverlies en de COVID-19-crisis.

Deze pijler vervangt de huidige relance-uitkering en is niet combineerbaar met de eerste pijler van het crisis-overbruggingsrecht. Bij verdere vragen kan je steeds terecht bij je sociaal verzekeringsfonds.

Update 05/03: op 12 februari 2021 besliste de federale regering om dit overbruggingsrecht te verlengen tot en met 30 juni 2021.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/overbruggingsrecht-voor-zelfstandigen-coronavirus#Overbruggingsrecht-omzetdaling

 

 

Korting op de patronale RSZ-bijdragen 

Update 05/03: op 22 januari 2021 keurde de federale regering een voorontwerp van wet goed waardoor het niet-doorstorten van de voorschotten voor het 1ste en 2de kwartaal 2021, zoals de vorige kwartalen, geen aanleiding geeft tot sancties.

 FAVV-bijdrage

De horecasector werd voor het jaar 2020 vrijgesteld van de FAVV-bijdrage. Deze kwijtschelding varieerde tussen € 50 en € 3.433 per onderneming, afhankelijk van de omvang van het bedrijf en het aantal werknemers. Vanaf 100 werknemers is de maximumbijdrage van € 3.433 van toepassing.

Update 05/03: op 12 februari besliste de federale regering om de vrijstelling van de jaarlijkse bijdrage ook in 2021 toe te passen. Deze maatregel is en blijft van toepassing op ondernemingen in de horecasector (hotels, restaurants, cafés) en de voedselsector (marktkramen, foodtrucks), en dit op het volledige Belgische grondgebied.

 

 

Sociale bijdragen

Voor de sociale bijdragen zijn er uitstel en aanpassingen voorzien. Er worden momenteel geen boetes uitgeschreven voor laattijdige betalingen. Alle informatie rond de mogelijkheden voor zelfstandigen staat verzameld op de website van de RSVZ. Er is ook een gratis corona-hotline beschikbaar op alle werkdagen tussen 8u en 20u op het nummer 0800 12 018. De FOD Economie heeft ook een hotline gecreëerd via het nummer 0800 12 033. Alle informatie voor ondernemingen kan je hier en hier samengevat vinden.

Update 19/01: De sociale bijdragen (RSZ) werden voor het derde kwartaal kwijtgescholden.

 Eindejaarspremie

Update 19/01: op 23 oktober 2020 besliste de federale regering om een subsidie toe te kennen aan het sectorfonds Horeca, waardoor werknemers die al enkele maanden tijdelijk werkloos waren een volwaardige eindejaarspremie konden ontvangen.

Update 05/03: deze maatregel is afgelopen.

 

 

Werkloosheid

Getroffen bedrijven kunnen hun medewerkers op tijdelijke werkloosheid zetten. Dit kan twee vormen aannemen, ofwel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht, ofwel tijdelijke werkloosheid voor economische redenen. Aanvragen moet je indienen op het portal van de sociale zekerheid. Alle informatie is beschikbaar op de website van de RVA

Update 05/03: de federale regering verlengt de maatregel tijdelijke werkloosheid wegens overmacht tot 30 juni 2021.

 

 

Btw

Voor de horeca gold een btw-verlaging tot 6 procent tot 31 december 2020, uitgezonderd voor alcoholische dranken.

Update 05/03: sinds 1 januari 2021 is de btw opnieuw verhoogd naar het niveau van voor 8 juni 2020, namelijk 12% voor voeding die ter plaatse wordt verbruikt en 21% voor non-alcoholische dranken die ter plaatse worden verbruikt. Maar omdat de meeste horecazaken momenteel gesloten zijn, heeft deze btw-verandering voorlopig weinig impact.

Hotels en logies moeten er echter rekening mee houden dat bepaalde zaken weer aan het verhoogde tarief aangeboden moeten worden. Ontbijt blijft aan 6%, zoals het daarvoor ook al was, maar als je voor de rest eten en drinken op de kamer aanbiedt, zal dit weer aan het gebruikelijke btw-tarief zijn.

 

 

Uitstel van kredietbetaling

De Belgische federatie van de financiële sector (Febelfin) en de minister van Financiën beslisten in 2020 dat banken moeten bekijken of hun klanten de mogelijkheid krijgen om de afbetaling van hun hypothecair krediet uit te stellen. Dit wordt geval per geval bekeken, rechtstreeks met de bankinstelling.

Update 05/03: deze maatregel wordt verlengd tot 30 juni 2021. Bovendien is extra uitstel van terugbetaling mogelijk voor gezonde bedrijven die reeds hun 9 maanden betalingsuitstel uitgeput hebben. Daarnaast werd beslist dat ‘uitstellen van betaling als COVID 19-steunmaatregel’ niet meer als achterstallen beschouwd zullen worden.

 

 

Bijkomende vergoedingen

Extra vergoedingen zijn ook voorzien.

In Vlaanderen bedraagt de forfaitaire premie € 4.000. Deze wordt aangevuld met een dagpremie van € 160 vanaf de 21ste dag van de sluiting. Voor bedrijven die tijdens het weekend moeten sluiten is de premie € 2.000 plus € 160 dagpremie vanaf de 21ste dag.

In Brussel krijgen horecazaken die moeten sluiten door de beslissing van de nationale veiligheidsraad een eenmalige premie van € 4.000. De hinderpremie van 160 euro per sluitingsdag liep in principe af op 12 juni, maar wordt voor een aantal sectoren verlengd (wellnesscentra, sauna’s, speelautomatenhallen, pretparken,…). 

Een extra compensatiepremie van € 2.000 geldt voor alle ondernemingen die in aanmerking kwamen voor de eerste premie, maar ook voor wie eerder al een hinderpremie kreeg en intussen opnieuw de deuren opende. De voorwaarde is een omzetverlies van minstens 60% in een periode van 1 maand vanaf de heropening (ten opzichte van een referentieperiode vorig jaar). Voor horeca ging het om de periode van 8 juni tot 8 juli.

Update 19/01: Wie tussen 1 oktober en 15 november 2020 een omzetverlies van minstens 60% leed, kon beroep doen op de Vlaamse steunmaatregel van 10% van de omzet gemaakt in dezelfde periode in 2019. 

 

 

Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme 5

Sinds 16 november 2020 kan het Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen en zelfstandigen in hoofdberoep (of gelijkgesteld) aangevraagd worden, op voorwaarde dat zij geconfronteerd worden met een omzetdaling van 60% ten aanzien van dezelfde periode in 2019. De premie bedraagt 10% van de omzet exclusief btw tijdens dezelfde referentieperiode in 2020.  

Op 5 februari 2021 besliste de Vlaamse Regering om deze steunmaatregel ook toe te kennen voor januari en februari 2021.

Update 05/03: de Vlaamse regering besliste op 26 februari 2021 om de maatregel opnieuw te verlengen, namelijk voor de periode van 1 maart 2021 tot en met 30 april 2021.

Update 23/04:  het Vlaams Beschermingsmechanisme is in mei en juni combineerbaar met de opening van het terras.

Alle details en voorwaarden vindt u op www.vlaio.be.

In het zuiden van het land voorziet de Waalse Regering een vergoeding van € 5000 voor elk etablissement in de horecasector (codes NACE 55 en 56) dat geraakt wordt door de corona-crisis. Het gaat om een eenmalige vergoeding per bedrijf dat volledig moest sluiten of ten gevolge van de beslissing door de nationale veiligheidsraad. Die vergoeding werd na overleg met de federale regering vrijgesteld van belastingen. Sinds 27 maart 2020 is er een platform beschikbaar om de vergoeding aan te vragen, met uitbetaling in april.

Update 05/03: Nieuwe steunmaatregel:

 

 

Vlaamse globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een grote omzetdaling in 2020

Na goedkeuring door de Europese Commissie keurde de Vlaamse Regering op 26 februari 2021 definitief het besluit goed over het corona-globalisatiemechanisme voor ondernemingen met een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 april 2020 tot en met 31 december 2020 ten aanzien van dezelfde periode in 2019. In die 3 kwartalen in 2019 is er een minimale omzet van € 450.000 vereist.

Het is voldoende om een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest te hebben, ongeacht het Gewest van de maatschappelijke zetel (bijvoorbeeld in Brussel). Het bedrag wordt per ondernemingsnummer berekend in functie van het totaal van de vestigingen in het Vlaamse Gewest.

De steun bedraagt 10% van de omzet, met een maximum berekend in functie van de tewerkstelling en de omzet. De bedragen liggen hoger dan bij de eerdere zogenaamde premies van het ‘Vlaamse Beschermingsmechanisme’. Je kan de globalisatiepremie niet cumuleren met al ontvangen steun vanuit het Vlaamse Gewest voor dezelfde periode.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/globalisatiemechanisme/meer-informatie-over-het-globalisatiemechanisme

Update 05/03: Nieuwe steunmaatregel:

 

 

Belastingvermindering kwijtgescholden huur

De federale regering lanceerteen fiscaal voordeel voor verhuurders van panden bestemd voor professioneel gebruik. Het doel is om via dit fiscaal voordeel hen te overtuigen om de huur van deze panden volledig of grotendeels kwijt te schelden. De belastingvermindering zou 30% op de kwijtgescholden huur bedragen. Zo krijgen de huurders van onder andere winkel- en horeca-uitbaters, die werden getroffen door een verplichte sluiting, de nodige ademruimte om deze crisis gezond door te komen. De maatregel zal gelden voor de maanden maart, april en mei 2021.

Meer info: https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/steun-horecasector-coronavirus

Update 21/04: Nieuwe steunmaatregelen:

 

 

1. BTW-verlaging naar 6% vanaf mei

Zowel voor voeding als dranken (incl. alcohol) zal 6% BTW van toepassing zijn vanaf 1 mei tot 30 september.

2. RSZ-vrijstelling 5 werknemers per vestiging

Voor alle sectoren en bedrijven die in het 3de kwartaal tijdelijke werkloosheid omzetten in effectieve tewerkstelling, zal er een RSZ-korting gelden voor maximum 5 werknemers per vestiging. Voor zwaar getroffen ondernemingen (minstens 50% activiteitsverlies in het 4de kwartaal 2020 of het 1ste kwartaal 2021, tegenover de periode pre-corona) zal een versterkte RSZ-korting gelden.

3. Kwijtschelding jaarlijkse vakantiebijdrage horeca

Het eerdere uitstel van de jaarlijkse vakantiebijdrage met 6 maanden wordt een afstel. De bijdrage zal door de federale regering worden betaald.

4. Soepeler inzet jobstudenten

Specifiek voor de horeca zullen de uren van de jobstudenten in het 3de kwartaal 2021 geneutraliseerd worden voor de 475 u op jaarbasis. Dit maakt meer gebruik van studentenarbeid mogelijk.

5. Behoud dubbel overbruggingsrecht in mei

Bijkomend met deze nieuwe steunmaatregelen werd beslist om het dubbele crisis-overbruggingsrecht gedurende de maand mei te verlengen, ook voor wie binnenkort aan de slag gaat op het terras. Aan het einde van de maand zal deze maatregel opnieuw geëvalueerd worden.

 

 

Nieuwe premies in Wallonië en Brussel

Op 12 november 2020 besliste het Waalse Gewest over nieuwe premies. Voor de verplicht gesloten restaurants en cafés is een premie voorzien van € 3.000 tot € 9.000. Voor catering (bij aantoonbaar omzetverlies) ontvangt men een premie die overeenkomt met 30% van de omzet van Q3/2019, met een maximum van € 40.000.

Voor verplicht gesloten restaurants en cafés voorziet het Brussels Gewest een premie van € 3.000, met een maximum van 5 premies (ter waarde van € 15.000). De aanvraagtermijn voor de Waalse en Brusselse premie voor gesloten horecazaken is afgelopen. 

Update 05/03: In februari 2021 besliste de Waalse Regering tot een nieuwe tussenkomst (nr. 10) voor de gesloten sectoren, waaronder restaurants. Vanaf 10 maart 2021 kan deze premie via een platform worden aangevraagd: https://indemnitecovid.wallonie.be.

De vergoeding varieert naargelang het aantal werknemers, van € 4000 zonder extra medewerkers tot € 12.000 bij meer dan 10 werknemers.

  

 

Traiteurs: een aparte situatie in Vlaanderen

Opgelet! Momenteel gelden deze premies in Vlaanderen niet voor traiteurs, omdat deze beroepsgroep niet de juiste NACE-code hebben en dus gelijkgesteld worden aan restaurants. In Brussel en Wallonië is dit wel het geval. Vlaamse traiteurs kunnen wel beroep doen op de hinderpremie. Deze bedraagt 3000 euro, als men kan aantonen dat het zakencijfer met ten minste 60% gedaald is tijdens de crisis (van 15 maart tot 30 april 2021). De aanvraag kan ingediend worden bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen (Vlaio).

 

 

Nog vragen?

De horecafederaties leveren maximale inspanningen om het horecaberoep te ondersteunen. Hebt u vragen over de hierboven vermelde maatregelen? Raadpleeg onze websites:

• Horeca Vlaanderen
• 
Horeca Brussels
• 
Horeca Wallonie en het regionale informatieportaal 1890